ODAK TARIM

ODAK TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

ODAK TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Odak Tarım” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

ODAK TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Odak Tarım” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri            : Adı-soyadı, T.C Kimlik numarası,

İletişim Bilgileri          : Adres, telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri        : Banka hesap bilgileri

Diğer                             : Araç plaka bilgisi, güvenlik kamera kayıtları, 

 

 

 

 

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Toptan satış hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 • Odak Tarım’ın satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

 • Odak Tarım tarafından sunulan ürünlerden ve sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Müşterilerin/ bayilerin ve ziyaretçilerin hukuki güvenliğinin temin edilmesi,

 • Odak Tarım ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

amaçlarıyla KVKK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’ nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • Muhasebe süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile anlaşmalı olunan yeminli mali müşavir ve bağımsız denetim şirketi ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.

 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’ nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

 • İlgili kişi tarafından kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

 • Odak Tarım şirket binasının ve yerleşkesinin giriş-çıkış ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.

 

f) KVKK’ nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi                                                    belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’ nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Antalya O.S.B. 1. Kısım 10. Cadde No: 2 Döşemealtı / Antalya” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

 • odaktarim@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@odaktarim.com adresine elektronik posta göndererek,

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Bildirici, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Bildirici kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.